Quyền lợi thành viên

- Đăng không giới hạn sản phẩm

- Quản lý,cập nhập thông tin dễ dàng

- Trở thành thành viên của hệ thống mua bán hàng đầu trong lĩnh vực máy móc xây dựng